Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Wndrlnd VOF, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Wndrlnd VOF te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Wndrlnd VOF zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.
2.2. Al onze prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.
2.3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Wndrlnd VOF. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
2.4. De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wndrlnd VOF niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.5. De opdracht wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot bedraagt 30% van het totale bedrag.
2.6. Er zijn steeds 2 verbeter rondes in de prijs inbegrepen, voornamelijk van toepassing bij grafische diensten, illustraties, foto- en videografie.

2.7. Indien de klant meer verbeter rondes vraagt wordt er een forfaitair bedrag van €150 aangerekend per aanpassing.

2.8. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Annulatie van de opdracht

3.1. De annulatie van een opdracht door de klant is mogelijk zolang Wndrlnd haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs.

3.2. De annulatie van een social media beheer pakket moet 30 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe maand medegedeeld worden, schriftelijk of per e-mail.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Wndrlnd VOF niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, afspraken over (tussentijdse) deadlines worden van tevoren schriftelijk afgesproken in overeenkomst, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. De klant draagt er dan ook zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wndrlnd VOF aangeeft dat ze nood­zakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.

4.3. De levering van bepaalde diensten zoals foto- en videografie worden normaliter voorzien 20 werkdagen na de aanvang van de foto- en/of videoshoot. Indien de klant de beelden vroeger wenst kan er een rush fee worden aangerekend en dit is een forfaitair bedrag van €100.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Tenzij anders overeengekomen (schriftelijk vermeld in de overeenkomst) dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag. Na goedkeuring van ontwikkelde product(en) en / of dienst(en) is de klant 70% van het factuurbedrag verschuldigd. Overdracht van originele bestanden, drukklare bestanden, illustraties, beeldmateriaal, inlog gegevens website… kan pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van overeenkomst betaald heeft. Deze bestanden worden, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, overgedragen via Wetransfer (informatie op https://wetransfer.com/about).
5.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Wndrlnd VOF (vermeld op alle facturen).
5.3. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen.
5.4. Nadat de klant het geleverde product of dienst heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan het product of dienst niet meer kosteloos uitgevoerd. Indien er nog veranderingen nodig zijn verwijzen wij u graag door naar artikel 2.7 van de algemene voorwaarden.
5.5. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan wndrlnd een nalatigheidsintrest verschuldigd van 125,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
5.6. Wndrlnd behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Wndrlnd VOF gemaakte creaties niet gebruiken. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
5.7. Projecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 6 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten.
5.8. Wndrlnd VOF is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (bijvoorbeeld de website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Wndrlnd VOF zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is Wndrlnd VOF gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 6. Klachten – protest van de factuur

6.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief of per e-mail aan Wndrlnd te worden bezorgd binnen een termijn van 2 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.1. Wndrlnd VOF verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Wndrlnd VOF zijn middelenverbintenissen. Wndrlnd VOF is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
7.2. Wndrlnd VOF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Wndrlnd VOF zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Wndrlnd VOF of een aangestelde.
7.3. Wndrlnd VOF is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen (bij bijvoorbeeld website) plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.
7.4. Wndrlnd VOF is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van de website, wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen bij haar leveranciers en/of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht. Wndrlnd VOF is evenmin aansprakelijk voor het gebeurlijk offline gaan van e-mailadressen, waarvan de hosting door haar werd aangeboden, te wijten aan technische problemen bij leveranciers of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht.

7.5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de back-up van de op de website vermelde gegevens, evenals voor de back-up van zijn e-mailberichten. Voor zover er door Wndrlnd VOF back-ups genomen zouden worden, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.
7.6. De aansprakelijkheid van Wndrlnd VOF met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Wndrlnd VOF. De totale aansprakelijkheid van Wndrlnd VOF, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Wndrlnd VOF werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
7.7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wndrlnd VOF het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7.8. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Wndrlnd VOF geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
7.9. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 8. Aansprakelijkheid software

8.1. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 9. Ontwikkeling van programmatuur

9.1. Wndrlnd VOF heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.
9.2. Wndrlnd VOF is niet verantwoordelijk voor malfuncties, bugs en updates in open source systemen en externe ondersteunende systemen (vb. browsers, operating systemen…) of de gevolgen ervan op de programmatuur na oplevering.
9.3. Wndrlnd VOF kan naar eigen inzicht aan de klant voorstellen om gebruik te maken van bestaande (al dan niet betalende) modules. De werking van deze modules wordt beschouwd als standaard functionaliteit. Wijzigingen aan de werking van deze modules zijn niet voorzien in het voorstel tenzij dit expliciet werd vermeld. Wndrlnd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de correcte werking van deze modules.

Artikel 10. Domeinnamen en webhosting

10.1. Wndrlnd VOF treedt enkel op als bemiddelaar voor de klant bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen en het verlenen van een webhosting.
10.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Wndrlnd VOF vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
10.3. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Wndrlnd VOF tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Wndrlnd VOF geen bemiddeling heeft verleend.
10.4. Alle hostingcontracten door Wndrlnd VOF aangeboden, hebben een basistermijn van één jaar. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project via Wndrlnd VOF te laten verlopen, gebeurt de hosting op een geoptimaliseerde server en is de opdrachtgever gebonden door de algemene voorwaarden en de afspraken met de hosting partner waarop Wndrlnd VOF een beroep doet. De opdrachtgever erkent van deze voorwaarden en afspraken op de hoogte te zijn en deze te aanvaarden.
10.5. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hosting partner te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze hosting partner stelt. Wndrlnd VOF is niet verantwoordelijk voor de performantie en veiligheid. Eventuele meerwerken door Wndrlnd VOF als gevolg van de keuze voor de betreffende hosting provider worden doorgerekend aan de klant.
10.6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op websites die worden gehost via Wndrlnd VOF copyright materiaal, pornografische, racistische, antisemitische, negationistische of haatdragende boodschappen of wapens te verspreiden, ten toon te stellen of te verkopen.
10.7. Wndrlnd VOF is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website.
10.8. Hosting wordt periodiek vooruit gefactureerd voor de komende periode.
10.9. Tenzij anders is overeengekomen staat de klant zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van een hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van Wndrlnd wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Alle door Wndrlnd VOF verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Wndrlnd VOF niet worden bewerkt of verwerkt in andere (online) drukwerken, websites… dan de (online) drukwerken, website… waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn.
11.2. De door Wndrlnd VOF verstrekte ideeën, concepten, (proef)-ontwerpen, beeldmaterialen… blijven eigendom van Wndrlnd VOF.
11.3. Wndrlnd VOF behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
11.4. Gegevens (teksten, foto’s, illustraties…) die door de klant zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. Wndrlnd VOF is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De klant dient zelf te onderzoeken naar het bestaan van deze rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten… van derden.
11.5. Indien bij het ontwikkelen van een website, vormgeven van drukwerken… gebruik gemaakt wordt van foto’s of tekeningen die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Wndrlnd VOF werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Wndrlnd VOF verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.
11.6. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d. i. de nodige software, modules… voor het beheer van de inhoud, de basis vormgeving… van de website) behoren exclusief toe aan Wndrlnd VOF of een derde waarmee Wndrlnd VOF hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten.
11.7. De eigendom van de bron bestanden van een door Wndrlnd VOF ontwikkeld product of creatie blijft te allen tijde eigendom van Wndrlnd VOF en zal niet worden aangeleverd.
11.8. Bij alle geleverde illustraties / cartoons: a) de naam-handtekening (bp) van de illustrator staat steeds op ieder gemaakt exemplaar. b) mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht van illustraties / cartoons bij de illustrator. c) mocht de opdrachtgever de illustraties / cartoons vaker willen gebruiken, in bijvoorbeeld een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijvoorbeeld het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de illustrator, en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken. d) indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de papieren illustraties / cartoons eigendom van de illustrator.

11.9. Het auteursrecht op de foto’s en video’s berust uitsluitend bij Jurgen Lenaert.

11.10. De licentie wordt door Jurgen Lenaert schriftelijk verleend. Indien de overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel wanneer de overeenkomst de licentie niet nader specificeert, dan verwerft de opdrachtgever niet meer dan een éénmalig niet-exclusieve licentie voor het doel, de wijze en de oplage die partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen hebben gehad.

11.11. Een exclusieve licentie kan uitsluitend bij akte overeen worden gekomen.

11.12. De licentie wordt verleend op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de factuur. Indien opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van WNDRLND VOF tijdig en volledig te betalen, dan vervalt de licentie met terugwerkende kracht. Alle reeds verrichte openbaarmakingen en/of verveelvoudigingen door of namens opdrachtgever worden alsdan beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Jurgen Lenaert en dienen vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur te worden gestaakt. Opdrachtgever is vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur schadeplichtig jegens WNDRLND VOF zoals omschreven in artikel 11.14 van deze Algemene Voorwaarden.

11.13. Iedere openbaarmaking van de foto of video door of namens de opdrachtgever die niet onder de licentie valt, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht ten gevolge waarvan de opdrachtgever schadeplichtig is jegens WNDRLND VOF zoals omschreven in 11.14 van deze Algemene Voorwaarden.

11.14. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever aan WNDRLND VOF tenminste een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van drie maal (300%) het overeengekomen of gebruikelijke honorarium voor een dergelijke vorm van gebruik, onverminderd het aan WNDRLND VOF toekomende recht op schadevergoeding volgens de wet.

11.15. De Licentie is niet overdraagbaar behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Jurgen Lenaert. Het is opdrachtgever niet toegestaan sublicenties te verlenen aan derden behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Jurgen Lenaert.

Artikel 12. Onderhoudscontract website

12.1. Na de contractuele garantieperiode van 4 weken kan de klant er voor kiezen dat Wndrlnd VOF de website onderhoud via een onderhoudscontract/servicecontract. Zo’n onderhoudscontract laat ons toe om een vast aantal uren te reserveren in de planning om wijzigingen en ondersteuning te leveren tegen een vaste kostprijs. Het contract is 1 jaar geldig, tenzij anders werd overeengekomen.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Wndrlnd VOF het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Wndrlnd VOF verleende diensten betalen, alsook de kosten die Wndrlnd VOF moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Wndrlnd VOF nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Wndrlnd VOF. Bovendien behoudt Wndrlnd VOF het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15. Referentie

15.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Wndrlnd VOF voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Wndrlnd en mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze om te publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant.

Artikel 16. Overmacht

16.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Wndrlnd VOF geen controle heeft, bevrijden Wndrlnd VOF, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
16.2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Wndrlnd tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 17. Nietigheid

17.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Wndrlnd VOF en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 18. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

18.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Wndrlnd. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Kortrijk.